Obchodní a dodací podmínky

NÁKUP ZBOŽÍ


Uváděná kupní cena na stránkách www.kotek-antiques.cz je cenou konečnou.V případě , že u produktu není cena uvedena (0 Kč ), je potřeba si cenu ověřit .

Prodejce není plátcem DPH.

 

Kupní cena nezahrnuje náklady vzniklé v souvislosti s realizací nákupu, jako poštovné, balné nebo náklady na dopravu, nebo případné vývozní povolení u předmětů zasílaných do zahraničí. Tyto náklady hradí kupující, pokud nedojde k jiné dohodě.

 

Zaplacení a převzetí zboží kupujícím v kamenném obchodě nebo potvrzení o převzetí zboží při zaslání poštou jsou podnětem pro vyplacení prodávajícího v případě komisního prodeje. Současně platí podmínka, že prodejce má právo vyplatit majitele prodaného předmětu (komisní prodej) teprve po uplynutí lhůty 14 dní ode dne převzetí zboží kupujícím, neboť během této doby má kupující podle zákona o ochraně spotřebitele právo uplatnit reklamaci.

 

Po dokončení obchodu je prodejce povinen platbu za zboží vyplatit prodávajícímu buď v hotovosti v kamenném obchodě nebo odeslat na účet prodávajícího, a to bez časových prodlev, nejpozději do 5 pracovních dní od uplynutí 14 denní lhůty od převzetí zboží kupujícím.

 

Právo na reklamaci má kupující v případě, že kupované zboží neodpovídá popisu, který prodávající poskytl ve své nabídce nebo když například prokáže, že se jedná o falsum apod.

 

PLATBY ZA SLUŽBY


Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Ceník. Platbu za zboží lze provést osobně v kamenném obchodě nebo bankovním převodem na účet prodejce. Veškeré platební údaje - číslo a název účtu, variabilní a specifický symbol, konkrétní výši poštovného a balného atd. Zákazníkovi sděluje pracovník kamenného obchodu.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli stránek www.kotek-antiques.cz, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami těchto stránek Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje registrovaných uživatelů třetí osobě s výjimkou případů, kdy je tak určeno zákonem. Toto omezení se nevztahuje na poskytnutí údajů o prodávajícím či kupujícím nezbytně nutných pro realizaci prodeje protistraně, a to po potvrzení nákupu. Vyplněním registračního formuláře či potvrzením objednávky dává uživatel prodejci souhlas k shromažďování a archivování údajů o jeho obchodech na stránkách www.kotek-antiques.cz.

 

Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému nebo pokud uživatel sám sdělil své uživatelské jméno nebo uživatelské heslo třetí osobě nebo třetí osobě umožnil přístup k těmto údajům.

 

ZNALECKÉ POSUDKY


Znalecké posudky jsou věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Firma Kotek-antiques může na požádání tuto dohodu zprostředkovat.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetových stránkách www.kotek-antiques.cz. Provedením úkonu vyjadřuje uživatel souhlas s veškerými ustanoveními Obchodních podmínek platných v době tohoto úkonu. Úkonem se rozumí veškerá vyvíjená činnost uživatele na www.kotek-antique.cz. Tato ustanovení jsou pro uživatele závazná.

 

ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek a jejich nedílných součástí.

V případě podstatných změn Obchodních podmínek se provozovatel zavazuje informovat uživatele o těchto změnách.

E-mailová adresa provozovatele, prostřednictvím které uživatelé s provozovatelem komunikují, je uvedena v rubrice Kontakty.

Jestliže v průběhu obchodního případu uživatel s prodejcem nekomunikuje a kontaktní údaje poskytnuté uživatelem v registračním formuláři nejsou více než 14 kalendářních dnů funkční, má se za to, že právní vztah uživatele s prodejcem zanikl.

Vznikne-li právní vztah se zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou, řídí se právním řádem České republiky. Spor vzniklý z takového vztahu řeší soudy České republiky, resp. příslušný obvodní soud a městský soud v Praze.

Pokud uživatel nesouhlasí s Obchodními podmínkami firmy Kotek-antiques, nesmí služby těchto stránek užívat.

 

tisk produktu  Tisk  Facebook

Potřebujete poradit?

Restaurování

Renovace

Nejprodávanější v kategorií

  1. Stolní hodiny
    (31.000 Kč bez DPH)
  2. Klasicizní interzovaný damský toaletní stolek
    (90.000 Kč bez DPH)
  3. Kukačka + křepelka
    (18.000 Kč bez DPH)